PRIVACYVERKLARING SINGLES COMMUNITY

 

Singles Community wil een veilig platform aanbieden en heeft daarom beroep gedaan op een betrouwbare juridische partij om er voor te zorgen dat zij volledig in orde is met alle wettelijke verplichten.

 

1    WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Singles Community hecht grote waarde aan de bescherming van je privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
 
Singles Community wil met deze Privacyverklaring de mogelijke verwerkingshandeling en jouw rechten als Gebruiker duidelijk maken. Wanneer je gebruik maakt van Singles Community worden jouw gegevens verwerkt die het mogelijk maken je direct of indirect te identificeren. Je geeft voor deze mogelijke verwerkingshandelingen impliciet toestemming door gebruik te maken van onze website.
 
Wij kunnen onze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen en aanpassen wanneer dit nodig is. Dit zal duidelijk gemaakt worden in onze Privacyverklaring. Het is dan ook aan jou om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

2    WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?


2.1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Singles Community is verantwoordelijk voor de website www.singlescommunity.be.

Dit is een initiatief van:

Media CTRL (hierna “Singles Community” of “wij”)

Nieuw Zuid - Gentplaats 17 - B101
2000 Antwerpen
België

Ondernemingsnummer (BTW-BE): BE0538.583.194

E-mail: info@singlescommunity.be

Telefoon: +32 472 84 61 12

Singles Community is verwerkingsverantwoordelijke (‘controller’) en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

 

3    WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Singles Community verzamelt en verwerkt enkel de gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt. Een niet-limitatieve lijst van persoonsgegevens die mogelijks kunnen worden verwerkt, kan je hier terugvinden: 

 • Je IP-adres
 • Je voor-en/of achternaam
 • Je geboortedatum
 • Je mailadres
 • Je geslacht
 • Locatiegegevens

 
4    VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Singles Community verzamelt jouw persoonsgegevens om je als Gebruiker van onze website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze website en onze online dienstverlening.

 
Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor de volgende welbepaalde doeleinden:
 
 • Je toegang verschaffen tot jouw Gebruikersprofiel en jouw Gebruikersprofiel vertonen in het zoekresultaat van andere leden.

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor jou, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Marketing doeleinden
 
Bij een bezoek aan de website van Singles Community worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van Singles Community bezoekt ga je akkoord met deze gegevensinzameling die nodig zijn voor doeleinden zoals hierboven omschreven.
 
Je verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Singles Community en op deze manier kan je een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of incorrect lijken, heeft Singles Community zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.
 
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Singles Community. We kunnen je dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Singles Community heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden

5    WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!

5.1  DOEL EN NUT VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op jouw harde schijf geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op jouw behoeften wanneer je de website opnieuw bezoekt. Door de website te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.
 
De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites.
 
Als je de website van Singles Community wil consulteren, raden wij jou aan cookies in te schakelen. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je een probleemloos bezoek op de website te garanderen. Indien je deze cookies liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen.
 
De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor jou van belang kunnen zijn. Het is mogelijk dat wij informatie opslaan die direct aan jou gerelateerd is. Wij gebruiken daarnaast mogelijk ook cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken en die onze diensten op hun website adverteren.
 
Aangezien cookies persoonsgegevens kunnen verwerken, heb je als lid van Singles Community recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. De rechten waarover je beschikt bij de verwerking van persoonsgegevens vind je terug onder artikel 6 van deze Privacyverklaring
 

5.2  SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DOOR SINGLES COMMUNITY

Wij en onze zorgvuldig geselecteerde partners kunnen de volgende cookies gebruiken:

 • Essentiële cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van Singles Community. Ze zorgen ervoor dat je herkend wordt als geregistreerde gebruiker en je toegang hebt tot je gebruikersaccount zodat we onze dienst aan jou kunnen verlenen. Ze helpen ons ook bij de handhaving van onze Gebruiksvoorwaarden en de preventie van fraude.

 • Functionele cookies: Deze cookies verzamelen informatie over je keuzes en voorkeuren, maar zijn niet essentieel voor de goede werking van de website. Ze bieden de mogelijkheid om je voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en je gebruikerservaring van Singles Community te personaliseren.

 • Advertentiecookies: Deze cookies volgen je surfgedrag op Singles Community en op andere websites om een Gebruikersprofiel op te stellen. Ze worden gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om advertenties te tonen die interessant voor je zijn.
   

6    WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

6.1  GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Singles Community verwerkt jouw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:
 • Je persoonsgegevens worden enkel volgens de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verzameld en verwerkt.

 • Je persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 • Je persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor de doelen van Singles Community, met name de duur van het gebruik van de account.

 • De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Singles Community onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2  RECHT OP INZAGE/RECTIFICATIE/WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien je je identiteit bewijst, beschik je over een recht om van Singles Community opheldering te verkrijgen over het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wanneer Singles Community jouw gegevens verwerkt, heb je bovendien het recht om inzage te verkrijgen van deze persoonsgegevens. Je hebt daarbij het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van jouw persoonsgegevens, de criteria om de termijn te bepalen gedurende welke jouw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de Verordening. Indien je wenst jouw recht op inzage te gebruiken, zal Singles Community hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@singlescommunity.be.
 
Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. Het is in de eerste plaats aan jou om zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen in jouw Gebruikersprofiel. Je kan je recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Singles Community. Singles Community zal hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. Het is mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens nog tijdelijk bewaard worden, zonder voor jou zichtbaar te zijn.
 
Je hebt daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging jouw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de volgende gevallen:
 
 • Wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • Wanneer je jouw toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer jouw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • Wanneer jouw gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • Singles Community beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.
 
6.3  RECHT OP BEPERKING VAN/BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
 
Je hebt het recht om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen:
 
 • Gedurende de periode die Singles Community nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en je verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Singles Community jouw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar je hebt de persoonsgegevens nodig voor een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Singles Community nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van je persoonsgegevens te beoordelen.
Je hebt bovendien altijd het recht om wegens specifieke redenen van jouw situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Singles Community staakt hierna de verwerking van jouw persoonsgegevens, tenzij Singles Community dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw recht op bezwaar.
 
Indien je wenst om jouw recht uit te oefenen, zal Singles Community hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@singlescommunity.be.
 
 
6.4  RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
 
Je hebt het recht om de aan Singles Community verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen. Je hebt ook het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van jouw persoonsgegevens louter rust op jouw toestemming.
 
Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zal Singles Community hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@singlescommunity.be.
 
 
6.5  RECHT OP HET INTREKKEN VAN MIJN TOESTEMMING/RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN
 
Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken. Wanneer je je toestemming intrekt, blijft de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onaangetast. Daarnaast heb je het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens door Singles Community bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
 
Indien je wenst jouw recht uit te oefenen, zal Singles Community hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via info@singlescommunity.be.