GEBRUIKSVOORWAARDEN SINGLES COMMUNITY

 

Singles Community is een initiatief van:

Media CTRL (Hierna “Singles Community” en “Wij” genoemd)

Nieuw Zuid - Gentplaats 17 - B101
2000 Antwerpen
België

Btw-nummer: BE0538.583.194

 

Je kan ons elke werkdag tussen 9u – 17u contacteren via:

Telefoon: +32 (0) 472 84 61 12  

E-mail: info@singlescommunity.be

Of via onze contactpagina

 

Singles Community wil een veilig platform aanbieden en heeft daarom beroep gedaan op een betrouwbare juridische partij om er voor te zorgen dat wij volledig in orde zijn met alle wettelijke verplichten. Singles Community wil dat de website blijft evolueren met het oog op het gebruiksgemak voor onze leden. Singles Community zal dan ook altijd rekening houden met de feedback van onze leden. Wij staan open voor tips, opmerkingen en vragen over onze diensten en wij beloven gepast te reageren op ieder bericht dat wij ontvangen.

Gelieve steeds alle nuttige informatie en contactgegevens te vermelden zodat wij prompt kunnen antwoorden.

 

1    ALGEMENE BEPALINGEN

Singles Community betreft een uitgebreide en betrouwbare communicatietool voor singles.

Singles Community biedt jullie, de Gebruikers, de mogelijkheid om op eenvoudige wijze connecties te maken met andere leden, interesses te delen, actualiteit te volgen en deel te nemen aan verschillende evenementen. Aan de hand van dit handig, gebruiksvriendelijk, veilig en gesloten netwerk beoogt Singles Community jullie sociaal leven gemakkelijker te maken.

 

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden zowel voor ons, Singles Community, als voor jou, de Gebruiker. Een “Gebruiker” (verder ook “Je” of “Jou” genoemd) in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden is iedereen die zich geregistreerd heeft als lid.

 

Als lid van Singles Community heb je bepaalde rechten en plichten die in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd. We raden je aan kennis te nemen van onze Privacyverklaring en alle andere rechten en plichten die op onze website worden vermeld. Door je te registreren als lid, verklaar je de Gebruiksvoorwaarden volledig te hebben doorgenomen en de toepassing ervan te aanvaarden.

 

De registratie bij Singles Community is een overeenkomst van onbepaalde duur waardoor we steeds het recht hebben om de contractvoorwaarden en voorwaarden betreffende de prijs eenzijdig te wijzigen op basis van een objectieve indexering. Wij informeren je hierover voorafgaand en schriftelijk via e-mail. Je beschikt vanaf deze kennisgeving over een termijn van 30 dagen om de overeenkomst kosteloos op te zeggen. Wanneer je niet reageert, gaan we ervan uit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

 

Uitzonderlijk kan er worden afgeweken van deze Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat alle partijen deze afwijkingen schriftelijk aanvaarden. Deze afwijkingen gelden enkel ter vervanging of aanvulling van de bepalingen waar ze betrekking op hebben. Zij veranderen niets aan de toepassing van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden.

 

2    REGISTRATIE

2.1  Algemeen

Je dient je te registreren als lid wanneer je toegang tot en gebruik van onze website wilt. Registreren doe je met een eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord. Om je te kunnen registreren, moet je minstens 18 jaar zijn. Singles Community is volledig vrij de registratievoorwaarden te bepalen en deze te allen tijde aan te passen.

Bij de registratie creëer je een persoonlijk profiel (hierna: “Gebruikersprofiel”) op basis van correcte, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens. Deze verplichting blijft gelden na de aanmaak van het Gebruikersprofiel. Enkel jij draagt als Gebruiker de verantwoordelijkheid om verouderde gegevens te corrigeren of te verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. Je mag jouw Gebruikersprofiel enkel overdragen aan derden wanneer je uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen van Singles Community. Enkel jij bent verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en je moet waken over de vertrouwelijkheid van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens.

Elke inbreuk op het vertrouwelijk karakter van jouw Gebruikersprofiel moet je melden aan Singles Community. Singles Community zal in dat geval de nodige stappen ondernemen om de vertrouwelijkheid te herstellen.

 

2.2  Prijs en betalingsvoorwaarden

De vermelde prijzen op onze website zijn steeds inclusief btw.

De overeenkomst voor een memberplan wordt altijd aangegaan voor een onbepaalde duur en wordt stilzwijgend verlengd. Bij de eerste betaling word je uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van de stilzwijgende verlenging van je lidmaatschap. Hier geef je de toestemming om maandelijks de lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven, tenzij je jouw lidmaatschap tijdig opzegt.

De lidmaatschapskosten worden maandelijks afgeschreven op de kalenderdag van je inschrijving. Wanneer het openstaande bedrag niet van je rekening of creditcard kan worden afgeschreven, vervalt je toegang tot Singles Community tot wanneer je het verschuldigde bedrag betaalt.

Voor de afhandeling en verwerking van de betaling doet Singles Community beroep op de expertise van een externe internationale partner, namelijk Mollie B.V.

 

2.3  Herroepingsrecht

Je erkent dat je niet over een herroepingsrecht beschikt. De uitzondering op het herroepingsrecht van artikel VI. 53, 1° van het Wetboek Economisch Recht is hier namelijk van toepassing. Door het registreren en het creëren van een Gebruikersprofiel, geef je als Gebruiker een voorafgaande instemming aan Singles Community om de dienstovereenkomst uit te voeren. Van zodra je toegang hebt tot Singles Community voeren wij de verleende dienst volledig uit waardoor het niet mogelijk is je te bedenken.

De tevredenheid van onze leden is zeer belangrijk voor ons. Daarom willen we benadrukken dat, hoewel je niet over een herroepingsrecht beschikt, we steeds bereid zijn te zoeken naar een voldoening gevende oplossing. Contacteer ons gerust wanneer je problemen ondervindt en we bekijken de mogelijkheden omtrent het beëindigen van het Gebruikersprofiel en eventuele terugbetaling.

 

3    HET GEBRUIKSRECHT

3.1  Algemeen

Als Gebruiker krijg je een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht van toegang, gebruik en weergave van Singles Community en de inhoud (kortweg: gebruiksrecht). De omvang van dit gebruiksrecht kan verschillen naargelang het gekozen plan.

Je hebt in geen geval het recht de inhoud op Singles Community te verkopen, te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, in licentie te geven of op enige andere manier over te dragen aan een derde partij voor zover je daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft gekregen van Singles Community.

Je kan jouw gebruiksrecht op elk moment en zonder meer beëindigen door het gebruik hiervan stop te zetten. Als je jouw Gebruikersprofiel wenst te verwijderen, moet je een e-mail versturen naar info@singlescommunity.be of het online contactformulier invullen. Het verzoek tot opzegging moet je geregistreerde e-mailadres en je naam vermelden en bewijs leveren van authenticiteit. Je ontvangt steeds een schriftelijke bevestiging via e-mail van de opzegging. Singles Community verbindt zich ertoe binnen de 30 werkdagen aan het verzoek van de Gebruiker gevolg te geven. De opzegging moet dus steeds 30 kalenderdagen voor de gewenste opzegdatum gebeuren. Vanaf deze gewenste opzegdatum betaal je geen lidgeld meer, wordt je profiel gedeactiveerd en worden al je gegevens verwijderd.

 

3.2  Beperkingen aan het gebruiksrecht

Handelingen die een schadelijke impact hebben of kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van Singles Community en haar andere Gebruikers zijn niet toegestaan. Het gebruik van Singles Community mag niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving, de rechten van derde partijen en algemeen aanvaarde internetgedragsregels.

Volgende handelingen zijn strikt verboden:

  • Softwareprogramma’s gebruiken die gegevens proberen te verzamelen en te verkrijgen, waaronder spiders, crawlers, robots en gelijkaardige software. Deze opsomming is niet limitatief.

  • Singles Community en haar gegevens gebruiken voor spamming, kettingbrieven, junk mail en/of gelijkaardige varianten.

  • Andere Gebruikers stalken en/of andere Gebruikers trachten te overtuigen van politieke en/of religieuze overtuigingen.

  • Zich op ongeautoriseerde wijze de toegang verschaffen tot de Gebruikersprofielen van andere Gebruikers.

  • Bij de registratie gebruik maken van een vreemde identiteit en/of vreemde gegevens.

  • De beveiliging van Singles Community onderzoeken of uittesten.

  • Het plaatsen of versturen van berichten waarmee je de privacy van anderen schaadt, ook het openbaar maken van informatie op een profiel van een ander lid zonder zijn uitdrukkelijke toestemming.

  • Het verspreiden van beledigingen, dreigende taal, negatieve taal ten opzichte van andere leden of organisaties, teksten of foto’s die in strijd zijn met de goede zeden, of pornografisch, grof en racistisch taalgebruik bevatten.

  • Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

  • Het verspreiden van computervirussen die mogelijk schade toebrengen aan Singles Community.

Bovenstaande opsomming is geenszins limitatief.

Je aanvaardt dat Singles Community, na redelijke aanleiding, je gegevens en gedrag kan controleren in verband met bovenvermeld misbruik.

Singles Community spant zich in om klachten van leden te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen. Klachten in verband met bovenvermeld misbruik, kan je steeds rapporteren via e-mail naar info@singlescommunity.be of via de contactpagina.

 

3.3  Maatregelen

Singles Community heeft het recht alle redelijke en gepaste maatregelen te nemen wanneer je handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden en/of met de geldende rechtsregels, de rechten van derde partijen of de algemeen aanvaarde internetgedragsregels. Singles Community behoudt een ruime keuzemarge voor het nemen van een sanctionerende en remediërende maatregel en de draagwijdte van die maatregel. Maatregelen zullen evenwel altijd in verhouding zijn tot de inbreuk.

Singles Community beschikt onder andere over de mogelijkheid om een tijdelijke en/of permanente schorsing van het gebruiksrecht te ondernemen net als de verwijdering van een Gebruikersprofiel. Daarnaast kan Singles Community jouw algemene toegang tot en toegang tot functionaliteiten op de website geheel of gedeeltelijk en tijdelijk of permanent beperken. Singles Community stelt je hiervan op de hoogte met vermelding van de reden.

Wanneer de omstandigheden dit vereisen, kunnen deze maatregelen genomen worden zonder enige voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Je kan in geen geval aanspraak maken op een terugbetaling of een schadevergoeding voor de genomen maatregelen.

Wanneer je vindt dat de maatregel ongepast of ongegrond is, dien je dit te melden bij Singles Community binnen vijftien kalenderdagen nadat de maatregel is opgelegd. Singles Community zal naar jouw argumenten luisteren zonder verplicht te zijn de initiële maatregelen ongedaan te maken.

 

4    ONZE VERPLICHTINGEN

4.1  Onze waarden, goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan: wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van Singles Community te garanderen. Dit betreffen maatregelen van zowel technische, niet-technische als organisatorische aard. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven. De verbintenis die wij hiertoe aangaan betreft slechts een inspanningsverbintenis.

Ieder gebruik van Singles Community gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan onze website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak. Singles Community stelt haar website “AS IS” en “AS AVAILABLE” ter beschikking, dit wil zeggen zonder enige expliciete of impliciete garantie omtrent de goede werking, toegankelijkheid en veiligheid.

We hebben het recht om de toegang tot Singles Community te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde. Voor meer informatie over mogelijke maatregelen, zie artikel 3.3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

Informatie over jouw account (wachtwoordwijzigingen, wijziging van betalingsmethode, bevestigingsberichten,…) wordt uitsluitend elektronisch verstuurd, via e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres bij registratie.

 

4.2  Inhoud op de website

Singles Community kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door leden geplaatste inhoud, evenmin voor (directe en indirecte) schade die je als Gebruiker lijdt ten gevolge van informatie op Singles Community. Het materiaal dat je als lid op onze website plaatst, gebeurt steeds op eigen risico.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending betekent van onze Gebruiksvoorwaarden, de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen inhoudt en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou, de Gebruiker, om ons dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij gaan spoedig over tot de gehele of gedeeltelijke wijziging, aanvulling of verwijdering van de gerapporteerde inhoud.

 

5    AANSPRAKELIJKHEID

Singles Community biedt enkel de technische voorzieningen om contact tussen leden mogelijk te maken en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het succes van dit contact. De verbintenis van Singles Community kan in geen geval als een resultaatverbintenis beschouwd worden.

Singles Community is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van haar tekortkomingen. Onder indirecte schade valt in ieder geval elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van cliënten en/of mogelijkheden, emotionele schade en reputatieschade. Deze opsomming is louter indicatief en zeker niet limitatief.

Singles Community is niet aansprakelijk voor iedere vorm van verlies en/of schade in hoofde van de leden of een derde indien Singles Community conform haar Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring handelt. Singles Community is verder niet aansprakelijkheid voor de gedragingen van haar leden en anderen op de website.

Indien Singles Community door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Singles Community niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de andere partij na te komen. Singles Community kan haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht.

Wanneer je door een aan jou toerekenbare contractuele of buitencontractuele tekortkoming de aansprakelijkheid van Singles Community in het gedrang brengt en/of schade, verlies en kosten (inclusief kosten voor juridische bijstand) in hoofde van Singles Community veroorzaakt, moet je alle nodige maatregelen nemen om Singles Community van deze nadelige gevolgen te vrijwaren. De Gebruiker neemt de gepaste maatregelen om verdere schade voor Singles Community te beperken.

 

6    LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De inhoud van Singles Community kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Wanneer je op een link klikt, verlaat je onze website. Singles Community is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van de consultatie of het gebruik van een vreemde website. Deze vreemde websites bieden mogelijks niet dezelfde garanties als wij.

Je bent in principe vrij een link, hyperlink of framed link naar onze website te plaatsen, maar wij behouden ons het recht voor om te allen tijde een verwijdering te vragen zonder dat wij een afdoende reden moeten aangeven.

 

7    PRIVACY

Wie Singles Community gebruikt, zal in de meeste gevallen bepaalde persoonlijke gegevens vrijgeven. Door de registratie stem je ermee in dat we jouw verstrekte gegevens kunnen openen, bewaren en openbaar maken conform de doelstelling van onze website.

Wij hechten veel belang aan jouw privacy en persoonsgegevens. Daarom wensen wij jou op de meest grondige wijze in te lichten over ons beleid rond persoonlijke gegevens. Hiervoor verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring, die meer informatie geeft over de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

8    INTELLECTUELE EIGENDOM

Creativiteit verdient bescherming, zo ook voor Singles Community en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Singles Community en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Singles Community, haar logo(s), kleurencombinatie en iedere handelsnaam die wij zelf gebruiken op onze website worden eveneens beschermd door het toepasselijk intellectueel eigendomsrecht. Wij vragen dan ook aan onze leden om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende, namelijk Singles Community of enige derde partijen.

Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze een inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Singles Community of van enige andere partij. Indien je een schending begaat op vlak van intellectuele eigendomsrechten van derden kunnen deze in geen geval worden toegeschreven aan Singles Community. Eventuele feitelijke- of rechtsgevolgen zijn dus volledig voor rekening van de Gebruiker. Indien Singles Community een claim van een derde partij zou ontvangen over een inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, is het Singles Community toegestaan deze kost door te rekenen aan het inbreuk makend lid.

 

9    OVERIGE BEPALINGEN

Singles Community behoudt de vrijheid om de website te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten zonder je hierover voorafgaand te moeten informeren en zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden in het gedrang zou komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dat geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. In geval van enig geschil over de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPINA) of een bevoegde rechtbank. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Bij vragen, opmerkingen of klachten of indien je problemen ondervindt met jouw account, kan je ons steeds contacteren via mail. Wij informeren je hierover voorafgaand en schriftelijk via info@singlescommunity.be of via onze contactpagina. Je zal steeds binnen de vijf werkdagen een antwoord ontvangen.

Je kan steeds kosteloos een actueel pdf-bestand van de algemene voorwaarden downloaden.